ผู้ป่วยนอก | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการนอก จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน17/06/2558-10:03
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ไม่ระบุ399347333351270       1,696
01...อายุรศาสตร์1,0341,0961,2401,4981,455       6,323
02...สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา1,0919951,0181,0501,029       5,183
03...ศัลยศาสตร์11880 62134       394
04...ออร์โธปิดิกส์358330470412421       1,991
05...จักษุวิทยา739411993101       480
06...กุมารเวชศาสตร์7411,4691,095788767       4,860
08...เวชศาสตร์ฟื้นฟู72374388655364       2,969
09...เวชปฏิบัติทั่วไป5,4695,6036,0564,7445,471       27,343
12...ทันตแพทยศาสตร์561624694607600       3,086
15...เวชศาสตร์ฉุกเฉิน1,7041,3761,5671,4791,741       7,867
17...เวชศาสตรป้องกัน7397811,0301,328948       4,826
18...แพทย์แผนไทย9079763653       334
19...กายภาพบําบัด   241799       1,040
รวม13,10013,61714,58413,24213,853       68,396
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการนอก จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน 
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ มกราคม - พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
00:00-06:00530624662692694       3,202
06:01-08:00181189218317381       1,286
08:01-13:0016371442153415571879       8,049
13:01-16:00897727882906989       4,401
16:01-20:0013271263136012891505       6,744
20:01-24:00610494639659674       3,076
รวม51824739529554206122000000026,758
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการนอก จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน18/06/2558-10:05
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ไม่ระบุ3002162381551331431832021994463793472,939
01...อายุรศาสตร์610553549429663544405016388238391,0246,826
02...สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา5264536665807637871,0148688469768669459,290
03...ศัลยศาสตร์1455971621494044414602401961122,582
04...ออร์โธปิดิกส์671241251181621163043293633904413052,844
05...จักษุวิทยา25624822520015114532  111,232
06...กุมารเวชศาสตร์5244634733463575136063334555396576675,933
07...เวชศาสตร์ครอบครัว1,4931,4821,5679931,52068382    7,748
08...เวชศาสตร์ฟื้นฟู2772903482723133896346006506766235665,638
09...เวชปฏิบัติทั่วไป2,6131,9881,4211,9651,9542,9323,7193,7434,0144,3884,8465,18938,772
12...ทันตแพทยศาสตร์5344976606065795926195416467335485717,126
15...เวชศาสตร์ฉุกเฉิน2,0551,8932,0261,8051,4921,7401,6271,6351,3441,3361,4201,43019,803
17...เวชศาสตรป้องกัน16532760236862134587251,2119166315185,546
18...แพทย์แผนไทย11010911196777182711108285751,079
รวม9,5318,6889,0667,8177,6748,72710,1019,99310,93611,54511,53211,750117,360
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการนอก จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน 
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ มกราคม - ธันวาคม 2557 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
00:00-06:002132096626926941862653374324314765035,100
06:01-08:001531752183173811451982081391621712272,494
08:01-13:00105110081534155718791205124011408058741233141914,945
13:01-16:007806438829069896887566995145277437578,884
16:01-20:007636201360128915056738748687567931050116411,715
20:01-24:002912356396596742813343914564144714915,336
รวม32512890529554206122317836673643310232014144456148,474