ผู้ป่วยใน | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการใน จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน17/06/2558-10:03
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ไม่ระบุ             
01...อายุรศาสตร์             
02...สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา             
03...ศัลยศาสตร์             
04...ออร์โธปิดิกส์             
05...จักษุวิทยา             
06...กุมารเวชศาสตร์             
08...เวชศาสตร์ฟื้นฟู             
09...เวชปฏิบัติทั่วไป             
12...ทันตแพทยศาสตร์             
15...เวชศาสตร์ฉุกเฉิน             
17...เวชศาสตรป้องกัน             
18...แพทย์แผนไทย             
19...กายภาพบําบัด             
รวม             
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการใน จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน 
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ มกราคม - พฤษภาคม 2558 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
00:00-06:00             
06:01-08:00             
08:01-13:00             
13:01-16:00             
16:01-20:00             
20:01-24:00             
รวม             
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการใน จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน18/06/2558-10:05
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2557 - 31 ธันวาคม 2557 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
ไม่ระบุ             
01...อายุรศาสตร์             
02...สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา             
03...ศัลยศาสตร์             
04...ออร์โธปิดิกส์             
05...จักษุวิทยา             
06...กุมารเวชศาสตร์             
07...เวชศาสตร์ครอบครัว             
08...เวชศาสตร์ฟื้นฟู             
09...เวชปฏิบัติทั่วไป             
12...ทันตแพทยศาสตร์             
15...เวชศาสตร์ฉุกเฉิน             
17...เวชศาสตรป้องกัน             
18...แพทย์แผนไทย             
รวม             
โรงพยาบาลเมืองพัทยารายงานจํานวนผู้รับบริการใน จําแนกตามคลินิค ต่อเดือน 
<REGR25>ตั้งแต่วันที่ มกราคม - ธันวาคม 2557 
รายละเอียดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.รวม
00:00-06:00             
06:01-08:00             
08:01-13:00             
13:01-16:00             
16:01-20:00             
20:01-24:00             
รวม