โครงการจัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โครงการจัดกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 26 August 2016

ตามที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการรับส่งต่อ รหัสหน่วยบริการ ๒๘๐๐๕ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ระดับ ๒.๑ มีขนาด ๑๑๐ เตียง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ปัจจุบันโรงพยาบาลเปิดให้บริการให้กับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลเมืองพัทยา จึงต้องการเชิญชวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๗ (เกาะล้าน) หมู่ ๑๐ และหมู่ ๑๒ ที่มีสิทธิลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยจะจัดกิจกรรมสัญจรไปยังชุมชนต่างๆ ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดกิจกรรม

  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test
  • การให้บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยสิทธิ โรงพยาบาลเมืองพัทยา  

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบได้ดังต่อไปนี้

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ใช้เอกสารดังนี้

  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
  • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

-    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง] พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถรับได้ที่โต๊ะให้บริการ