ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

ประชาสัมพันธ์การเก็บค่าบริการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา

Date : 21 September 2016

สำหรับผู้เข้ารับบริการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองทุกกรณี
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดเตรียมเอกสารของท่านเพื่อมาดำเนินการได้ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง [หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา โทร 038-434-144