กิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ที่ทำการชุมชนกอไผ่ หมู่ 12 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ที่ทำการชุมชนกอไผ่ หมู่ 12

Date : 10 October 2016

อย่าพลาด!! โอกาสดีๆ สำหรับพี่น้อง ชุมชนกอไผ่ หมู่ 10 และหมู่ 12  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญชวนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนกอไผ่ หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีสิทธิมาลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการ   ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 11.00 -15.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนกอไผ่ หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมในงาน

  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test
  • เกมส์ ตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมแจกของรางวัล
  • โต๊ะให้บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้จัดเตรียมเอกสารของท่านเพื่อมาดำเนินการได้เลย ณ จุดบริการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสามารถรับได้ที่โต๊ะให้บริการ

..แล้วพบกันนะคะ..