พบกันอีกครั้ง!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

พบกันอีกครั้ง!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน)

Date : 20 October 2016

พบกันอีกครั้ง!! กับกิจกรรมดีๆ สำหรับพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน)ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญชวนพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 7  (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีสิทธิลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการประจำที่รับการส่งต่อ   ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 11.00 น. -15.00 น ณ บริเวณศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมในงาน

  • บริการลงทะเบียนใช้สิทธิ/เปลี่ยนหน่วยบริการ โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์สิทธิประโยชน์ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  • การวัดความดันโลหิต และให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • การตรวจคัดกรองเบาหวานแบบ Screening Test

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้จัดเตรียมเอกสารของท่านเพื่อมาดำเนินการได้เลย ณ จุดบริการ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]

  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ
1. แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ สามารถรับได้ที่โต๊ะให้บริการ
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา และศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยาเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องจ่ายค่ารักษาเองทุกกรณี

 ..แล้วพบกันนะคะ..