บริการสำหรับผู้ป่วย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บริการสำหรับผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนมา
โรงพยาบาลเมืองพัทยา

การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเอกสารอะไรที่ไม่ควรลืม

  • ผู้ป่วยใหม่  : ที่มารับการตรวจครั้งแรก  ให้นำบัตรประชาชน หรือ  บัตรข้าราชการ 
  • ผู้ป่วยเก่า : ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ : เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม, หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง
  • ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก : เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก
    เปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
    ตึกจุฬาภรณ์ แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร
 
 
เวลาเปิดให้บริการ 
 

โรงพยาบาลเมืองพัทยาเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเวลาราชการ 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

 
สอบถามการเข้ารับบริการได้ที่
 
ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป 
โทร. ๐๓๘-๑๐๓-๙๐๐
 
บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (24 ชั่วโมง)
โทร. ๐๓๘-๑๐๓-๙๙๙

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
Facility
In-Patient Ward
     In-Patient Ward is located on the 3rd floor of Pattaya City Hospital. We offer a wide range of rooms and facilities to meet differing needs of patients, depending on their budget. 27 beds each for female and male patients are available. In-Patient Service System offers 24-hour services for patients.
Facility
Pattaya City Hospital's Medicare services for you.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายหลักประกันสังคมมีคุณลักษณะ  ดังนี้
บริการสำหรับผู้ป่วย
ใช้สิทธ์เต็มที่ บริการเต็มใจ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
สำหรับโครงการเบิกจ่ายตรงนั้น ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น ใช้สิทธ์เต็มที
บริการสำหรับผู้ป่วย
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล เวลาเปิดให้บริการ รวมไปถึงเบอร์โทรในการสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ
การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเมืองพัทยาการเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาลเอกสารอะไรที่ไม่ควรลืม
บริการสำหรับผู้ป่วย
บรรยากาศโรงพยาบาลเมืองพัทยา ภาพที่ถ่ายทอดถึงวิสัยทัศน์หลัก คือ "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"
การใส่ใจในบริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ควบคู่ไปกับการรักษาอย่างห่วงใย ดั่งวิสัยทัศน์หลัก ที่ว่า "รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ"