Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

News & Announcement

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

Hospital Activities

กิจกรรมของโรงพยาบาล

   
Date: 16 May 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จึงขอแจ้งปร
Date: 13 November 2023
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566โดยแผนกสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาคาร
การหยุดสูบบุหรี่จึงเป็นการรักษาที่
จำเป็นในโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
โรคปอดเรื้อรัง
และโรคถุงลมโป่งพอง
ตลอดจนโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ท่านทราบหรือไม่ว่า
Date: 21 May 2024
ข้อมูลจาก : สถานีใจ Mind Stationภาพจาก : pixabay.com