ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ประกาศรับสมัครงาน  

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332  

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

เปิดรับสมัครงาน ประจำเดือน เมษายน 2564

ลำดับ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ผ่านการปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะอย่างน้อย 1 ปีและมีประกาศนียบัตรโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาหรือเอกสารรับรองการเพิ่มพูนทักษะ

2

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

(สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นพยาบาเฉพาะทางอย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตามที่สภาการพยาบาลกำหนด

3

พยาบาลวิชาชีพคลินิกให้คำปรึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี
 • ผ่านการอบรมด้านการให้คำปรึกษาและได้รับหนังสือรับรองหรือใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาอย่างน้อย 1 ปี

4

พยาบาลวิชาชีพ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี

5

นักกายภาพบำบัด

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกายภาพบำบัด
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

6

นักกิจกรรมบำบัด

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกิจกรรมบำบัด
 • ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

7

นักรังสีเทคนิค

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรังสีเทคนิค
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

8

เภสัชกร

 • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

9

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขสาขาสิ่งแวดล้อมหรือวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

10

นายช่างเทคนิค (โยธา)

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างในองค์กรภาครัฐหรือเอกชลอย่างน้อย 2 ปี

11

พนักงานผู้ช่วยช่าง

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่าง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานช่างในองค์กรภาครัฐหรือเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

12

เจ้าหน้าที่บัญชี

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint และ Access

13

เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint)
 • มีประสบการณ์การทำงานในแผนกศูนย์สิทธิประโยชน์องค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชลอย่างน้อย 1 ปี

14

เจ้าหน้าที่แผนกคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานแผนกสารสนเทศในองค์กรสาธาณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชลอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ หรือ MIS/HIS

ติดต่อ แผนกบริหารงานทั่วไป (บุคคล)        038-103900 ต่อ 3332 หรือ 3333          LINE สมัครงาน PCH : @dob4601s