ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ประกาศรับสมัครงาน  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 1251 

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม (Full Time)

(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุบัตรแพทย์สาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา
2

แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช  (Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
 • ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุบัตรแพทย์สาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา

3

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป   (Full Time)
(ด่วนมาก)

1

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา
4

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ผ่าตัด Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 4 เดือนขึ้นไป
5

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (วิกฤต Full Time) 

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาวิกฤต 4 เดือนขึ้นไป
6พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ศูนย์หัวใจ Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาศูนย์หัวใจ 4 เดือนขึ้นไป
7

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ห้องคลอด Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาห้องคลอด 4 เดือนขึ้นไป
8

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (อุบัติเหตุและฉุกเฉิน Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 4 เดือนขึ้นไป
9

พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง  (ทุกแผนก Full Time)

(ด่วนมาก)

20 
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ    (แผนก IPD /VIP/OR/LR/ICU/PP/SNB)
10

เภสัชกร (จ่ายยา)  (Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
11

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ   (Full Time)

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเวชสถิติ หรือปริญญาตรีสาขาเวชระเบียน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
12

นักรังสีเทคนิค  (Full Time)

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านรังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
13

หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ 

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลควบคุมติดเชื้ออย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
14

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

(ด่วนมาก)

10
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แผนก ICU , SNB,IPD 1 อัตรา
15

เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

(ด่วนมาก)

4
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา เวชกิจฉุกเฉิน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แผนก ICU , SNB,IPD 1 อัตรา
16

พยาบาลวิชาชีพคุณภาพ

(ด่วนมาก)

1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประการณ์ ด้านงานความเสี่ยงในองค์กรณ์ หรือผ่านการอบรม ISO, HA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
17


เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

(ด่วนมาก)

 
2
 • สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีในสายงานคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MSE / HIM
 • มีประการณ์ ด้านระบบงานโรงพยาบาลหรือบริษัทใหญ่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
18หัวหน้าแผนกการเงิน1
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบริหารงานการเงินหรือบัญชี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 1
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)