ตำแหน่งงานว่าง | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ร่วมงานกับเรา

Join Us

ประกาศรับสมัครงาน  

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ

ส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com) โทร : 038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332  

วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.00-14.00 น.

ตำแหน่งงานว่าง

Apply Now

ลำดับ

ตำแหน่ง

อัตรา

คุณสมบัติ

1

หัวหน้าแผนกควบคุมการติดเชื้อ 

(ด่วนมาก)

1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างน้อย 3 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นพยาบาลควบคุมการติดเชื้ออย่างน้อย 1 ปี  (มีหนังสือรับรองการทำงาน)
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับหนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 4 เดือน
2

พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (ER,จักษุOR,ICU,
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด) 

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางตามที่สภาการพยาบาลกำหนด
3

พยาบาลศูนย์คุณภาพ

(ด่วนมาก)

1
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล (HA,ISO 9001:2008/2015)
 • มีประสบการณ์ด้านทีมนำทางด้านคลินิก (PCT) และด้านความเสี่ยง (RM) มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4

พยาบาลวิชาชีพ

(ด่วนมาก)

หลายอัตรา
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือรพ.เอกชนอย่างน้อย 1 ปี
5

เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

1
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 • มีความสามารถ อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ได้
6

นักรังสีเทคนิค

(ด่วนมาก)

2
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านรังสีเทคนิค 
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
7ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หลายอัตรา
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล หรือมีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 2 ปี มีหนังสือรับรองการทำงาน
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 1ปี

สวัสดิการ : ประกันสังคม/ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม / ค่าล่วงเวลา / ค่าเบี้ยกันดาร / โบนัสประจำปี

ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ อาคารสาธารณสุข ชั้น 3
ในวันจันทร์ - ศุกร์ **เว้นวันหยุดราชการ กรอกใบสมัครด้วยตนเองเวลา 8.00-14.00 น.
โทร  038-103900 ต่อ 3333 หรือ 3332 หรือส่งข้อมูล (E-mail : hr_pch@hotmail.com)