Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 22 December 2020
ประกาศโรงพยาบาลเมืองพัทยาเรื่อง ปรังปรุงอัตราค่าบริการทันตกรรมและรังสีวิทยา พ.ศ.2564ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ ก.ค.0416.2/ว.422  และประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข พ.ศ 2562 
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ