Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 26 June 2023
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 18 July 2023
“ปวดหัว”อาจดูเป็นอาการคลาสสิค ที่ไม่ว่าใครก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วจนเริ่มประมาท ทั้งที่อาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณโรคร้าย