ความเป็นมาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

รู้จักเรา

About Us

ความเป็นมาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมืองพัทยาสำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2551-2557 สำนักงบประมาณและ

ในการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ความเป็นมาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา

Background information of Pattaya City Hospital


โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดสร้างขึ้นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เมืองพัทยา

โดยใช้พื้นที่ด้านข้างของบริเวณดังกล่าว บนเนื้อที่ในการก่อสร้างทั้งหมด 6,788 ตารางเมตร เปิดให้บริการมา 3 ปี ด้วยศักยภาพทุติยภูมิ 2.1 เริ่มก่อตั้งเมื่อปลายปี 53 เปิดใช้แบบไม่เต็มรูปแบบกลางปี 56 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 58 อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยามีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกและปฐมภูมิ แผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสีวิทยา
ชั้น M แผนกเวชระเบียน แผนกศูนย์สิทธิประโยชน์
ชั้น 2 แผนกทันตกรรม แผนกจักษุ แผนกห้องผ่าตัด แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต แผนกทารกแรกเกิด คลินิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และแผนกการเงิน
ชั้น 3 ห้องพักผู้ป่วยรวมผู้ชายและผู้หญิง
ชั้น 4 ห้องผู้ป่วย VIP ห้องผู้ป่วยพิเศษ
ชั้น 5 คลินิกตรวจสุขภาพ แผนกกายภาพบำบัด และห้องพักผู้ป่วยเด็ก

อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย

ชั้น 3 ศูนย์ไตเทียม
ชั้น 4 แผนกหัวใจ

อาคารสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประกอบด้วย

ชั้น 1 แผนกอนามัยแม่และเด็ก
ชั้น 2 แผนกแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เพื่อศักยภาพในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาได้มีการเปิดแผนกต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาจำนวนทั้งสิ้น 15 แผนกดังต่อไปนี้
 1. แผนกเวชระเบียน       
 2. ศูนย์สิทธิประโยชน์   
 3. แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน          
 4. แผนกผู้ป่วยนอก                             
 5. แผนกผู้ป่วยใน  
 6. แผนกห้องผู้ป่วยพิเศษ              
 7. แผนกผู้ป่วยขั้นวิกฤต
 8. แผนกอายุรกรรม                 
 9. แผนกกุมารเวชกรรม
 10. แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
 1. แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 2. แผนกทันตกรรม      
 3. แผนกกายภาพบำบัด            
 4. แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 5. ศูนย์ไตเทียม
 6. แผนกรังสีวิทยา
 7. แผนกวิสัญญีวิทยา
 8. แผนกจักษุวิทยา
 9. แผนกแม่และเด็ก
โดยทั้ง 19 แผนกข้างต้นได้จัดเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
เพื่อเตรียมพร้อมในการบริการแก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
 

กรอบแนวทางการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา

ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา ปี 2551-2560

โรงพยาบาลเมืองพัทยา   สำนักการสาธารณสุข    เมืองพัทยา