พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

พัฒนาสมองของเด็กอย่างสมวัย

Date : 20 September 2017

ข้อมูลจาก : คู่มือการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็ก
ภาพจาก : pixabay.com

หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับสมอง เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเชื่อว่าโอกาสทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด-10 ปี (Regate และ Geoffrey Caine, 1999)

กระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของสมองได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสำหรับเด็ก คือ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดและทำกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์ กิจกรรม และสภาพแวดล้อม ให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีทักษะในการคิดและการเรียนรู้อย่างมีเหตุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กในแต่ละวัย

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) คือ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย โดยได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน
2. สมองกับการเรียนรู้
3. การเรียนรู้มีมาแต่กำเนิด
4. รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล
5. ความสนใจมีความสำคัญต่อการเรียนรู้
6. สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้
7. การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ
9. การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ
10. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
12. สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน

ดังนั้นหลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะพัฒนาทางร่างกาย และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของสมอง