โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอนวัฒนธรรม ชวนชิม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอนวัฒนธรรม ชวนชิม

Date : 30 October 2019

โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาล มรดกวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ตอนวัฒนธรรม ชวนชิม

พิธีมอบโล่ เชิดชูเกรียรติ คนดีศรีสภาวัตฃฒนธรรม ระดับประเทศ

โดยสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา