การแจ้งเตือนผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

การแจ้งเตือนผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Date : 13 March 2020

ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคอันตรายหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ เกิดขึ้นภายใน 14 วัน หลังเข้ามาในประเทศไทย ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ