ส่วนบริการสาธารณสุข รับผิดชอบ โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ส่วนบริการสาธารณสุข รับผิดชอบ โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 15 March 2016

“อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จากประโยคนี้คงบอกได้ว่า ไม่มีใครในโลกอยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งนั้น แต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บได้เกิดขึ้นแล้วการดูแลตนเองให้ดีจึงเป็นสำคัญที่สุด เราทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบครบวงจร ให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่ในเขตเมืองพัทยา ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง การควบคุมป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการฟื้นฟูผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในหลายๆ สาขาวิชา หรือที่เรียกว่า “ทีมสหวิชาชีพ” จะเดินทางเข้าสู่ชุมชนและเข้าถึงบ้านของประชาชน เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด เป็นต้น สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ การเดินทางเพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพนั้นอาจทำได้ลำบาก นอกจากนั้นยังอาจประสบปัญหาในเรื่องของการสูญเสียรายได้หากต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยาจะช่วยแบ่งเบาภาระนี้แก่ผู้ป่วยและญาติ

การเข้าไปพบผู้ป่วยและประชาชนที่บ้านและชุมชนยังทำให้ได้มองเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ทำให้การวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และท้ายที่สุดประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพของเมืองพัทยา ทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้จัดการดูแลและให้บริการทางด้านสาธารณสุขโดยคลอบคลุมทุกชุมชนในเมืองพัทยา โดยได้พบ ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประขาขนในพื้นที่ ๕ อันดับแรกในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๘ คือ ความดันโลหิตสูง ๑๒๔ ราย เบาหวาน ๕๙ ราย ไขมันในโลหิตสูง ๕๗ ราย โรคหลอดเลือดสมอง ๓๔ ราย อัมพฤกษ์/อัมพาต(CVA) ๑๖ ราย โดยสาเหตุการเกิดสุขภาพทั้ง ๕ มีรายละเอียดดังนี้

ไม่ว่าจะวัยใด เพศใด การดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญชวนทุกท่านมาเตรียมความพร้อม สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหมั่นตรวจคัดกรองสุขภาพของตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อที่ประชาชนทุกท่านจะได้มีสุขภาพที่ดี มีความสุขกาย สบายใจในการดำรงชีวิต ดังประโยคข้างต้น “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”

และหากทานพบเห็นผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ กรุณาติดต่อที่หมายเลข ๐๙๔-๔๕๘๖๔๙๓ ในวันและเวลาราชการ

ด้วยความขอบคุณ...ทีมงานหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา