กิจกรรม ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรม ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 15 March 2016

ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้การมีออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกเดือน

ทีมงาน(จากส่วนสร้งเสริมสุขภาพที่มาร่วมออกหน่วย) ทำการซักประวัติและตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ทีมงานทันตสาธารณสุขทำการการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในพื้นที่
ทีมงานสัตวแพทย์ใบริการฉีควัคซีนสุนัขและแมว ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ทีมงานหมอถึงบ้านจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ทีมงานหมอถึงบ้าน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาทำการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ทีมงานหมอถึงบ้าน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาทำการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่
ทีมงานหมอถึงบ้าน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาทำการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ทีมงานหมอถึงบ้านได้จัดอบรมเรื่องแพทย์แผนไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่