ออกเยี่ยมบ้าน (ผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด) | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ออกเยี่ยมบ้าน (ผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด)

Date : 1 July 2016

ทีมหมอถึงบ้าน โรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้มีการออกเยี่ยมบ้านบริการเชิงรุกในชุมชน ตามโครงการหมอถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยทีมสหวิชาชีพทางการแพทย์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มารดาและทารกหลังคลอด ในเขตชุมชนเมืองพัทยา เป็นประจำทุกวันภาพที่ ๑ ทีมงานหมอถึงบ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทำการพูดคุยกับชาวบ้าน ซักประวัติผู้ป่วย เพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

ภาพที่ ๒ ทีมงานหมอถึงบ้าน โดยนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเมืองพัทยาทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย และให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องให้กับญาติผู้ป่วย

ภาพที่ ๓ ทีมงานหมอถึงบ้าน ทำการเปลี่ยนสายปัสสาวะให้กับผู้ป่วย

ภาพที่ ๔ ทีมงานหมอถึงบ้าน ทำการซักประวัติและตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพที่ ๕ ทีมงานหมอถึงบ้าน ทำการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่ผู้ป่วยจะได้อยู่ในการดูแลของแพทย์