ประมวลภาพกิจกรรมในงานลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

ประมวลภาพกิจกรรมในงานลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Date : 15 September 2016

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมเชิญชวนลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการ โรงพยาบาลเมืองพัทยาในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่จัดขึ้น ณ บริเวณศาลาชุมชน หมู่ 7 (เกาะล้าน) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. โดยได้รับความสนใจจากพี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) เดินทางมาร่วมงานกิจกรรมและลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิ บัตรทอง มาใช้บริการกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นจำนวนมาก..  
ทีมผู้จัดงานขอขอบคุณ พี่น้อง หมู่ 7 (เกาะล้าน) ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ..
พี่น้องหมู่ 7 (เกาะล้าน) ท่านใด ที่มิได้ไปร่วมกิจกรรมฯ  สามารถเดินทางไปติดต่อขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาใช้บริการกับโรงพยาบาลเมืองพัทยา ได้ที่…    

  • โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซอยบัวขาว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หรือ
  • ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี


ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่าเวลา 8.00-16.00 น.  เพราะว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ที่ไม่ได้เลือกโรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ จะต้องมีการสำรองจ่ายในการใช้บริการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุเท่านั้น

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้จัดเตรียมเอกสารของท่านเพื่อมาดำเนินการตามนี้ค่ะ..

  •      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง [หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง]
  •      สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง


ภาพกิจกรรมในงาน..