กิจกรรม 5ส. Big Cleaning day โรงพยาบาลเมืองพัทยา | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

กิจกรรม 5ส. Big Cleaning day โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Date : 16 February 2017

กิจกรรม 5ส. Big Cleaning day โรงพยาบาลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น