กินผัก-ผลไม้ "ปลอดภัย ต้านโรค" | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

บทความเรื่องสุขภาพ

Health Article

กินผัก-ผลไม้ "ปลอดภัย ต้านโรค"

Date : 22 February 2017

ข้อมูลจาก : ข่าวสด
ภาพจาก : pixabay.com

คนไทยกินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ แถมยังรับประทานอาหารไม่ได้สัดส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพิ่มขึ้นทุกปี ในทางกลับกัน หากผู้บริโภคกินผักและผลไม้ที่มีสารเคมีตกค้าง ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ไม่ต่างกัน แล้วจะทำอย่างไรให้การเลือกกินผัก ผลไม้ได้ประโยชน์สูงสุด

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกับรณรงค์และประกาศให้ "ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย" เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค และลดปริมาณความเสี่ยงของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจสุขภาพประชากรไทยใน 21 จังหวัด พบว่า กลุ่มคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ที่บริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ประชาชนควรบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม จึงจะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะและสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อย่างโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน รวมถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการเด็กไทยแก้มใส ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนหันมาบริโภคผัก ผลไม้เพิ่มขึ้น โครงการหวานพอดีที่ 4 กรัม ที่มุ่งสร้างให้ประชาชนเกิดความรับรู้การบริโภคน้ำตาลที่พอเหมาะในแต่ละวัน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคผักและผลไม้วันละ 400 กรัม เพื่อโภชนาการที่ครบถ้วน และยังคำนึงถึงความสำคัญของการล้างผักด้วยวิธีที่ถูกต้อง จึงได้จัดทำอินโฟกราฟิก 'วิธีล้างผักง่ายๆ ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง' เพื่อสื่อสาร ให้ประชาชนทั่วไปที่อาจยังไม่ทราบวิธีการล้างผักที่ถูกต้อง ดูอินโฟกราฟิกดังกล่าวแล้วสามารถปฏิบัติตามได้เลย หลังจากนี้ สสส. ยังจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อสื่อสารและกระตุ้นให้ประชาชนได้ เห็นความสำคัญถึงเรื่องดังกล่าว และทางหน่วยงาน จะเพิ่มบทบาทในการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชี้ให้เห็นประโยชน์ความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษ
นอกจากการบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอแล้ว การเลือกบริโภคผักผลไม้ที่สะอาดปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจ เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลโรคในระยะยาว