ตราสัญลักษณ์ | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

รู้จักเรา

About Us

ความเป็นมาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเมืองพัทยาสำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2551-2557 สำนักงบประมาณและ

ในการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

ตราสัญลักษณ์

Meaning of our logo