รพ.เมืองพัทยารณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

รพ.เมืองพัทยารณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

Date : 24 July 2018
รพ.เมืองพัทยารณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยายผลต่อยอดเป็นรพ.สีเขียวอย่างยั่งยืน
โรงพยาบาลเมืองพัทยาส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาใช้หลัก 4 RS “รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ“พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อรณรงค์เลิกการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขยายผลต่อยอด GREEN & CLEEN Hospital 
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาล เมืองพัทยา มีผู้มารับบริการจากห้องยาทั้งผู้ป่วยใน 7,411.00 รายต่อปี และผู้ป่วยนอกที่มารับการดูแลรักษามากกว่า ๒๔๖,๖๘๘รายต่อปี หรือประมาณ 1,000รายต่อวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 250,000 ใบต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาที่จ่ายให้ผู้ป่วย ประมาณ 225,000 บาทต่อปี ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านั้นถือเป็น "ปัญหาสิ่งแวดล้อม"เมื่อรับยาไปแล้วถุงพลาสติกเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะไม่สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้ดำเนินมาตรการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา และรณรงค์ให้ประชาชนผู้มาใช้บริการนำถุงผ้ามาใส่ยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมีส่วนร่วมกับมาตรการดังกล่าวโดยนำถุงผ้าที่ไม่ใช้มาบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ซึ่งทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้น
นางรุ่งนภา ทับหนองฮี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่อง Green & Clean Hospital ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดใน 5 มิติ หนึ่งในนั้น คือ เรื่องของการคัดแยกและกำจัดขยะ (Garbage) โดยล่าสุดโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจประเมินGreen & Clean Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และพร้อมมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับประเทศต่อไปการจัดโครงการ ส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาใช้หลัก 4 RS “รักษาอย่างห่วงใย ใส่ใจบริการ“พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” จึงเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable and Ecological Sanitation) ซึ่งเป็นการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวเมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2561 โดยมีนโยบายของดการให้บริการถุงพลาสติกจ่ายยา ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โปรดเตรียมถุงผ้า เป้สะพาย หรือตะกร้า มาใส่ยาทุกครั้งที่มารับบริการ *กรณีไม่ได้เตรียมมา ขอความกรุณาร่วมจ่ายถุงพลาสติก ใบละ 1 บาทในการดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป สู่ปลายทางคือการลดละเลิกได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลฯ มีข้อกังวลว่าประชาชนอาจจะไม่พอใจในการให้บริการ แต่ความเป็นจริงประชาชนมีความเข้าใจ ส่งผลให้การดำเนินมาตรการเป็นไปได้ด้วยดีลุล่วง ช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน และทำให้โรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากขึ้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธุ์โครงการมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก คาดว่าหากลดการใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยประสบความสำเร็จ จะเป็นต้นแบบให้โรงพยาบาลอื่นนำแนวคิดดังกล่าวไปขยายผลต่อยอดและปรับใช้ต่อไป
ทั้งนี้ประชาชนสามารถนำถุงผ้ามาบริจาคได้ที่ แผนกเภสัชกรรม (จ่ายยา) และแผนกสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลเมืองพัทยา สอบถามได้ที่ โทร 038-103900 ต่อ 1166, 2441
 
ภาพ ประชาสัมพันธ์ รพ.เมืองพัทยา
เครดิตจาก :  รุ่งราตรี ทองทราย