เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Date : 5 April 2020

ขอความร่วมมือกับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก มาตรวจในเวลา 08.00-16.00 น
แต่หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องมานอกเวลาราชการและมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่อย่าปกปิด

เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ COVID-19 แก่ตัวท่าน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้อื่น