โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 | Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563

Date : 13 May 2020
 
กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
3.เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
6.โรคธารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIVที่มีอาการ)
7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 
เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่รับบริการ ห้องฉีดยาผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 8.00 - 16.00 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126
 
กลุ่มบุคคลที่ควรได้รับวัคซีน
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
3.เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
6.โรคธารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIVที่มีอาการ)
7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
 
เอกสารที่ต้องเตรียม : บัตรประจำตัวประชาชน
สถานที่รับบริการ ห้องฉีดยาผู้ป่วยนอกชั้น 3 โรงพยาบาลเมืองพัทยา วันเวลาราชการ 8.00 - 16.00 น.
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกผู้ป่วยนอกชั้น 1 จุดเวชระเบียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา หรือ โทร 038-103900 ต่อ 1126