Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 15 February 2017
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ขอเชิญพี่น้องที่อาศัยอยู่ในหมู่ 7 (เกาะล้าน), หมู่ 10, หมู่ 12อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และผู้ที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลผู้ประกันตน (ประกันสังคม)
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 17 February 2017
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ภาพจาก : pixabay.com