Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 23 March 2017
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  เวลา 8.00-16.00 น.ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับบูธ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาในกิจกรรมนิทรรศการ “แรงงานชล คนงดเหล้า” ปี 2559-2560ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงเรียนวุฒิโชติบริรักษ์ พัทยา
Date: 17 March 2017
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. บริเวณ ศสมช. ซอย 5 ธันวา ชุมชน 5 ธันวากิจกรรมดังนี้1. ตรวจคัดกรองสุขภาพ2. ตรวจรักษาโรคทั่วไป3. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 30 March 2017
ข้อมูลจาก : มูลนิธิหมอชาวบ้านภาพจาก : pixabay.com