Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 16 May 2024
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจะมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ จึงขอแจ้งปร
Date: 13 November 2023
โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566โดยแผนกสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและอาคาร
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 21 May 2024
ข้อมูลจาก : สถานีใจ Mind Stationภาพจาก : pixabay.com