Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 14 February 2018
การอบรมเรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและสร้างจิตสำนึกกิจกรรมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 28 September 2017
ข้อมูลจาก : ทพญ.นฤมล  ทีวเศรษฐ์ งานทันตกรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลภาพจาก : pixabay.com