Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 22 August 2016
วิธีการร่วมสนุกชิงรางวัล
Date: 17 August 2016
ประมวลภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลเมืองพัทยา 

PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ