Pattaya City Hospital | โรงพยาบาลเมืองพัทยา เราพร้อมดูแลคุณ

Home

ข่าว ประกาศ เรื่องแจ้ง

News & Announcement

กิจกรรมของโรงพยาบาล

Hospital Activities

   
Date: 10 June 2022
โรงพยาบาลเมืองพัทยา ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เรา” กำลังดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยา (“พื้นที่”) ของเรา เพื่อการปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
PATTAYA
CITY
HOSPITAL

รักษาอย่างห่วงใย
ใส่ใจบริการ

 
Date: 7 July 2022
ข้อมูลจาก : มูลนิธิหมอชาวบ้านภาพจาก : pixabay.com